Контакты


Факультет дошкольного образования БГПУ

Республика Беларусь,

220118, г.Минск,

ул.Кабушкина 59а

Тел.:  +375 17 341-19-67
Факс:+375 17 341-39-18

E-mail: fdo_fac@bspu.by

 

 

 

 

 

 

События
Каталоги учебных дисциплин (модулей) I ступени высшего образования

Спецыяльнасць "Дашкольная адукацыя"

Специальность "Дошкольное образование"

Speciality "Pre-school education"

На беларускай мове: На русском языке: In English
Філасофія Философия Philosophy 
Эканоміка Экономика Economics
Паліталогія Политология Political science 
Гісторыя История History
Педагагічная этыка Педагогическая этика  Pedagogical ethics
Гісторыя сусветнай культуры Сацыялогія асобы История мировой культуры Социология личности History of World Culture Personality sociology 
Педагогіка: педагагічныя сістэмы і тэхналогіі Педагогика: педагогические системы и технологии Pedagogy: Pedagogical systems and technologies
Педагогіка: педагогіка сучаснай школы Педагогика: педагогика современной школы Pedagogy: pedagogy of a modern school
Педагогіка: гісторыя адукацыі і педагагічнай думкі Педагогика: история образования и педагогической мысли Pedagogy: the history of education and pedagogical thought
Псіхалогія Психология Psychology
Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі Информационные технологии в образовании Information Technologies in Education
Замежная мова Иностранный язык 

Foreign Language

Бяспека жыццядзейнасці чалавека Безопасность жизнедеятельности человека Safety of Human Vital Activity
Уводзіны ў педагагічную прафесію Введение в педагогическую профессию Introduction to the pedagogical profession
Тэорыя і практыка спецыяльнай адукацыі Теория и практика специального образования Theory and Practice of Special Education
Узроставая фізілогія і гігіена дзяцей дашкольнага ўзросту Возрастная физиология и гигиена детей дошкольного возраста Age Physiology and Hygiene of Preschool Children
Арганізацыя працы з адоранымі дзецьмі Организация работы с одаренными детьми Organization of work with gifted children 
Методыка працы з дзецьмі ранняга ўзросту Методика работы с детьми раннего возраста Methods of working with young children
Асновы педыятрыі  Основы педиатрии  Basics of Pediatrics 
Культура маўлення Культура речи  Culture of Speech
Выразнае чытанне Выразительное чтение Expressive reading
Арганізацыя ўзаемадзеяння педагога з сям'ёй дашкольніка Организация взаимодействия педагога с семьей дошкольника Organization of interaction between a teacher and  a preschooler’s family
Дашкольная педагогіка  Дошкольная педагогика  Preschool pedagogy
Дзіцячая псіхалогія  Детская психология  Child psychology
Педагагічная псіхалогія  Педагогическая психология  Pedagogical psychology
Тэорыя і методыка развіцця маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста Theory and methods of the development of the speech of preschool children 
Тэорыя і методыка азнаямлення дзяцей дашкольнага ўзросту з прыродай  Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой  Theory and methods of acquaintance of preschool children with  nature 
Тэорыя і методыка музычнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста Theory and methods of musical education of preschool children
Тэорыя і методыка кіраўніцтва выяўленчай дзейнасцю дзяцей дашкольнага ўзросту Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста Theory and methods of management of the visual activity of preschool children 
Тэорыя і методыка фармавання элементарных матэматычных уяўленняў  дзяцей дашкольнага ўзросту Теория и методика формирования элементарных математических представлений  детей дошкольного возраста Theory and methods of the formation of elementary mathematical concepts of preschool children
Тэорыя і методыка фізічнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту  Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста  Theory and methods of physical education of preschool children chool children 
Беларуская мова  Белорусский язык  Belarusian Language
Руская мова Русский язык  Russian Language
Тэорыя і методыка фармавання асноў бяспечнай жыццядзейнасці дзяцей дашкольнага ўзросту Теория и методика формирования основ безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста  Theory and methods of the formation of the foundations of life safety of preschool children 
Развіццё беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту Развитие белорусской речи детей дошкольного возраста  Development of the Belarusian speech of preschool children ogical health
Тэорыя і методыка азнаямлення з сацыяльнай рэчаіснасцю дзяцей дашкольнага ўзросту Теория и методика ознакомления с социальной действительностью детей дошкольного возраста Theory and methods of acquaintance with  social reality of preschool  children 
Дзіцячая літаратура Детская литература  Children's Literature
Кіраванне дашкольнай адукацыяй Управление дошкольным образованием Preschool educational managment 
Псіхалогія сучаснай сям'і  і эфектыўнага бацькоўства Психология современной семьи  и эффективного родительства Psychology of the modern family and effective parenthood
Тэатральная дзейнасць ва ўстанове дашкольнай адукацыі  Театральная деятельность в учреждении дошкольного образования  Theatre activities in the  preschool education 
Развіццё гульнявой дзейнасці дзяцей дашкольнага ўзросту  Параўнальная педагогіка  Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста  Сравнительная педагогика  Development of gaming activities of preschool children Comparative pedagogy
Трэнінг педагагічных зносін Сацыяльная педагогіка  Тренинг педагогического общения  Социальная педагогика  Training of pedagogical communication  Social pedagogy 
Практыкум па псіхалагічным здароўі  Канфлікталогія  Практикум по психологическому здоровью  Конфликтология  Practical course on psychological health Conflictology
Артпедагогіка ў дашкольнай адукацыі  Практыкум па вырабе цацак  Артпедагогика  в дошкольном образовании  Практикум по изготовлению игрушек  Artpedagogy in preschool education Practical course on toy production